Wydział Budownictwa i Architektury


Rus.

1. Budownictwo

Twoja przyszłość:

 • biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego i drogowego,
 • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod projektowania i organizacji pracy
 • w budownictwie,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • służby inwestycyjne,
 • przygotowanie produkcji,
 • przedsiębiorstwa remontowe.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Absolwenci tych studiów mogą podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo na dowolnej specjalności. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.

 

Studia I stopnia, stacjonarne:
przykładowe specjalności:

 • konstrukcje budowlanej inżynierskie,
 • technologia i organizacja budownictwa,
 • budownictwo wodne,
 • drogi, ulice i lotniska,
 • organizacja i zarządzanie w budownictwie-inżynier europejski

 

Studia II stopnia, stacjonarne:
przykładowe Specjalności:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • technologia i organizacja budownictwa,
 • drogi, ulice i lotniska,
 • budownictwo energooszczędne
 • budownictwo hydrotechniczne

Przykładowe specjalności

Studia I stopnia, niestacjonarne:
przykładowe specjalności:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • technologia i organizacja budownictwa,
 • budownictwo wodne,
 • drogi, ulice i lotniska.

Studia II stopnia, niestacjonarne:
przykładowe specjalności:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • technologia i organizacja budownictwa,
 • budownictwo hydrotechniczne
 • drogi, ulice i lotniska.

2. Budownictwo — inżynier europejski

O kierunku:

Studia I stopnia (inżynierskie)

 • stacjonarne

Jest to jedyna specjalność wybierana przed rozpoczęciem studiów I stopnia. Studia prowadzone przy współpracy siedmiu uczelni: Hanze University w Groningen (Holandia), Fachhochschule Oldenburg (Niemcy), Halmstad University (Szwecja), JADE Hochschule, Wilhelmshaven, OLDENBURG, Elsfleth (Niemcy), Hanzehogeschool GRONINGEN (Holandia), Hägskolan HALMSTAD (Szwecja) oraz Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w ramach programu European Civil Engineering Management (ECEM).  Studenci mają możliwość wyjazdu na 3 semestry studiów za granicę (w tym dwa semestry tematyczne oraz jeden semestr praktyk). Studenci, którzy nie wyjadą na część zagraniczną studiów odbywają zajęcia w kraju w języku angielskim (2 semestry). Istnieje możliwość uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej.

Twoja przyszłość:

 • krajowe i zagraniczne biura projektowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne,
 • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji pracy w budownictwie,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • przygotowanie produkcji,
 • przedsiębiorstwa remontowe,
 • jednostki zarządzające substancją budowlaną,
 • służby inwestycyjne.

Przykładowe specjalności

 • Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie

3. Inżynieria środowiska

Twoja przyszłość:

 • biura projektowe,
 • firmy wykonawcze z branży wodociągowej, sanitarnej, ogrzewnictwa i wentylacji, instalacji wewnętrznych, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, gospodarka odpadami,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a absolwenci studiów drugiego stopnia — o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.

Przykładowe specjalności

Studia I i II  stopnia, stacjonarne,
sieci, instalacje komunalne i przemysłowe z kierunkami dyplomowania:

 • ogrzewnictwo i wentylacja
 • wodociągi i kanalizacja,
 • alternatywne źródła energii w budownictwie

4. Wzornictwo

Twoja przyszłość:

Praca projektowa w zakresie form przemysłowych poczynając od przedmiotów codziennego użytku aż po kształtowanie prototypów specjalnego przeznaczenia.

Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, prototypowania i wytwarzania przedmiotów oraz urządzeń w krótkich seriach, opracowania sposobów komunikacji wizualnej i reklamy, wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Opanują podstawowy zakres wiedzy dotyczącej anatomii, antropometrii, ergonomii, psychofizjologii widzenia oraz ochrony własności intelektualnej;posiądą umiejętności w zakresie tworzenia dwu- i trójwymiarowych struktur wizualnych oraz wiedzę z zakresu procesów i struktur przyrodniczych.

Ponadto spełnienie celów kształcenia na Kierunku Wzornictwo jest związane z:

 • opanowaniem wiedzy o technice i technologii wytwarzania przedmiotów codziennego użytku poczynając od projektu, przez prototypowanie, a na finalnym wyrobie kończąc,
 • opanowaniem umiejętności tworzenia form komunikacji wizualnej, tj. znaków graficznych, opakowań i innych sposobów przekazu informacji wizualnej,
 • umiejętnością plastycznego przedstawienia idei w postaci rysunków odręcznych lub projektu wykonanego za pomocą programów komputerowych do wspomagania projektowania, modeli oraz prezentacji multimedialnych,
 • znajomością podstaw rysunku technicznego,
 • opanowaniem wiedzy z zakresu historii wzornictwa, kultury i sztuki.

Studenci studiów I stopnia stacjonarnych na Kierunku Wzornictwo kształcą się w zakresie:

 • projektowania form przemysłowych,
 • projektowania komunikacji wizualnej.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania form przemysłowych i projektowania komunikacji wizualnej w jednostkach projektowych lub projektowo-wykonawczych, w agencjach reklamowych, drukarniach i wydawnictwach.
Absolwenci będą znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądą niezbędny zasób fachowego słownictwa z zakresu kierunku studiów.

W trakcie trwania studiów I stopnia stacjonarnych student odbywa praktyki w zakresie:

 • rysunku i malarstwa (dwutygodniowy plener po IV semestrze),
 • projektowania form przemysłowych i komunikacji wizualnej (czterotygodniowa praktyka zawodowa po VI semestrze).

5. Architektura i Urbanistyka

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne

Studia II stopnia:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Twoja przyszłość:

 • biura projektowe,
 • wykonawstwo i nadzór architektoniczno- budowlany,
 • organy jednostek samorządowych i państwowych w zakresie architektury, urbanistyki oraz ochrony konserwatorskiej,
 • praca badawczo-naukowa.

 6. Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Twoja przyszłość:

architekt wnętrz, projektant wnętrz i otoczenia, projektant otoczenia budynków, projektant małej architektury