Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt


Rus. 

1. Biotechnologia

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne — 7 semestrów
 • niestacjonarne — 7 semestrów

Studia II stopnia:

 • stacjonarne — 3 semestry
 • niestacjonarne — 4 semestrów

Kryteria kwalifikacji:

Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, biologię lub matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Twoja przyszłość:

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo- badawczych przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosme- tycznego, w rolnictwie, w chemii gospodarczej, biopreparatyce oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagno- stycznych, a także w ochronie środowiska, w ramach rozwijającej się biotechnologii środowiskowej.

Przykładowe specjalności:

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
przykładowe specjalności:

 • Biotechnologia

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
przykładowe specjalności:

 • Biotechnologia w produkcji roślinnej
 • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biotechnology in animal production and environmental protection

2. Zootechnika

O kierunku:

Studia I stopnia:

 • stacjonarne: 7 semestrów
 • niestacjonarne: 7 semestrów

Studia II stopnia:

 • stacjonarne: 3 semestry
 • niestacjonarne: 4 semestry

Kryteria kwalifikacji:

Studia I stopnia na kierunku Zootechnika kończą się obroną pracy inżynierskiej.

Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, biologię lub matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Twoja przyszłość:

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej;w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych i hodo- wlanych;w nadzorze hodowlanym;służbach inseminacyjnych i wete- rynaryjnych;w doradztwie rolniczym;w przedsię- biorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.

Przykładowe specjalności:

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
przykładowe specjalności:

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Pielęgniarstwo zwierząt

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
przykładowe specjalności:

 • Hodowla zwierząt gospodarskich
 • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
 • Gospodarowanie populacjami zwierząt wolno żyjących

3. Kynologia

O kierunku:

Studia inżynierskie I stopnia

Stacjonarne – 7 semestrów
Niestacjonarne – 7 semestrów

Twoja przyszłość:

Absolwent kierunku kynologia posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych, tj. anatomii, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki zwierząt oraz rozumie ich rolę i znaczenie w procesie poznania budowy i funkcji życiowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psowatych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dobrostanu, żywienia, rozrodu, higieny oraz etologii i behawioru psów.
Absolwent zna metody hodowlane stosowane w amatorskiej hodowli psów rasowych, zasady profilaktyki weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, podstawy rehabilitacji psów oraz regulacje prawne w chowie i hodowli psów. Zna objawy najważniejszych chorób, w tym zakaźnych i pasożytniczych oraz wad genetycznych i wrodzonych. Posiada podstawy psychologii psa, w tym organizacji socjalnej psów, zna przyczyny i rodzaje agresji psów. Zna zasady zapobiegania bezdomności psów.
Absolwent kierunku zna organizacje i związki kynologiczne, potrafi zinterpretować przepisy i wzorce ras, zna i rozumie zasady organizacji wystaw i pokazów, regulaminy hodowli psów rasowych, regulaminy prób pracy i zawodów sportowych. Zna typy użytkowe psów oraz podstawy ich szkolenia oraz ekonomiczne aspekty amatorskiej hodowli psów rasowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych.
Potrafi wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, w tym groomerskie oraz zaprezentować psa na wystawie i pokazie. Potrafi nauczyć psa podstawowych elementów z zakresu użytkowości oraz rozwiązać problemy wychowawcze. Posiada umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, podczas krycia, ciąży i porodu. Potrafi zastosować podstawowe narzędzia marketingowe, w tym stworzyć stronę WWW. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do otwarcia lub pracy w hotelu, ośrodka szkolenia  dla psów oraz salonu groomerskiego. Zna i rozumie etyczne aspekty chowu i hodowli psów rasowych. Absolwent posiada podstawy znajomości chowu i hodowli innych zwierząt udomowionych.

Gdzie znajdzie pracę nasz absolwent?
Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie jako:

 • specjalista kynolog w służbach mundurowych – w policji, areszcie śledczym, służbie więziennej, straży granicznej, straży pożarnej, itp.
 • w ośrodkach szkolenia psów sportowych
 • w lecznicy weterynaryjna (jako konsultant ds. żywienia, użytkowania, hodowli lub pielęgnacji psa)
 • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów , sprzętu sportowego, itp.
 • jako zoopsycholog w terapii psów z problemami behawioralnymi
 • w organizacjach i związkach kynologicznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce)
 • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, schroniska, przytuliska)

Może także założyć własną działalność gospodarczą i profesjonalnie poprowadzić:

 • hodowlę psów rasowych
 • hotel dla psów
 • przytulisko dla psów
 • ośrodek szkoleniowy dla psów i ich właścicieli
 • sklep zoologiczny lub e-sklep
 • ośrodek organizujący aktywne wakacje z psem
 • poradnictwo dietetyczne
 • salon groomerski i spa dla psa
 • może także zostać handlerem lub petsitterem